Predigt vom 1.11.2020 - Vikar Christoffer Klemme

Nachricht 03. November 2020

Predigt von Vikar Christoffer Klemme vom 1. November 2020, Jeremia 29, 1.4-7